Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek!

1Történt pedig azokban a napokban: Rendelet ment ki Augusztusz császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. 2Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriát Kvirínusz kormányozta. 3El is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. 4Fölment tehát József is Galileából, Názáret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, 5hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. 6Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, 7és megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
8
Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. 9Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. 11Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. 12Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.« 13Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent:
14»Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú emberekben!«
15És történt, hogy amikor az angyalok visszatértek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: »Menjünk át Betlehembe, és lássuk azt a dolgot, ami történt, s amelyet az Úr hírül adott nekünk.« 16Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát és Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet. 17Amikor meglátták őket, elhíresztelték azt, amit a gyermek felől hallottak. 18És mindnyájan, akik hallották, csodálkoztak azon, amiről a pásztorok beszéltek nekik. 19Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében.
20A pásztorok pedig visszatértek, magasztalták és dicsérték Istent mindazokért a dolgokért, amiket hallottak és láttak úgy, ahogy megmondták nekik.
(Lk 2)

 

© Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet