ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ELI.DNYEM.HU WEBOLDAL HASZNÁLATÁHOZ

 

Az eli.dnyem.hu oldalt a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (a továbbiakban Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet) üzemelteti. Az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Amikor az eli.dnyem.hu egyes szolgáltatásait használja, az adatkezelőre bíz bizonyos személyes adatokat.

 

Az adatkezelő

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézete (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.; e-mail: mnanyiregyhaza@gmail.com; telefon: +36 42/409-691)

 

A kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának naptári napja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző adatai és a felhasználó IP-címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

 

Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

 

Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

 

Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok: a látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból történik.

 

Adatlapok kitöltésekor a felhasználó által megadott személyes adatokat az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja fel. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Az automatikusan generált adatokhoz adatfeldolgozóként a WordPress.com is hozzáfér.

 

 

Az érintettek személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai

 

Hozzáférés

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Mindezeket a jogait csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait jelentse be az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet valamely elérhetőségén (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.; e-mail: mnanyiregyhaza@gmail.com; telefon: +36 42/409-691).

 

Jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

 

Helyesbítés és törlés

Az érintettek írásban kérhetik a személyes adataik (vagy azok egy részének) módosítását és törlését. Ezen kérésekre az adatkezelő a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb három héten belül visszajelzést küld. Törlés abban az esetben lehetséges, ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 

Tiltakozás

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén (Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 4.; e-mail: mnanyiregyhaza@gmail.com címen.

 

Adatok hordozhatósága

Az érintettek írásban kérhetik az általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok rendelkezésre bocsátását, széles körben használt, géppel olvasható formátumban.

 

Az adatkezelő a kérést követően ezt 30 napon belül az érintett számára rendelkezésre bocsátja.

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

A személyes adatokat az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet saját, dedikált szerverén tároljuk.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Kérjük a felhasználókat, amennyiben úgy találják, hogy az eli.dnyem.hu megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel az oldal kezelőjével a kapcsolatot, hogy az esetleges sérelmet orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes jogszabályi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza.

 

A személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az mnanyiregyhaza@gmail.com e-mail címre juttassa el.

 

Az eli.dnyem.hu az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően dolgozza fel. Amennyiben azonban Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen azzal, ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

A jogi útra terelt adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Kikötés

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Nyíregyháza, 2020. január 2.

 

Felföldi László
általános helynök, intézetvezető
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Lelkipásztori Intézet